Bach:s Blomstermedel

Historik
 Dr Edward Bach upptäckte i England för över 60 år sedan blomessenser som hjälper mot sådana känslor som sorg, oro, irritation, modlöshet, ensamhet och osäkerhet. Han insåg sambandet mellan känslomässiga tillstånd och fysiska sjukdomar. För honom hade varje sjukdom et budskap till sin bärare om att allt inte var i balans.Dr. Bach ville hjälpa sina medmänniskor att åter hitta harmoni mellan kropp, själ och ande. Hans stor kärlek till naturen hjälpte honom att hita nya metoder att bota sina patienter. Han framställde essenser från vilda blommor, buskar och träd i sin omgivning. Blommorna plockades och placerades i stora glaskärl med källvatten, som fick stå tre-fyra timmar i solskenet. Då överfördes de helande egenskaperna från blommorna till vattnet. Vattnet blandades sedan med 1/2 flaska Brandy. Blandningen hälldes sedan på flaskor. Dr. Bach utvecklade ett fullständigt healingsystem bestående av 38 olika essenser, mot lika många negativa själsegenskaper. Ingen av de 38 essenserna är skadlig eller vanebildande och det finns ingen risk för överdosering. Därför kan de användas av vem som helst. Detta var just Dr. Bach´s syfte – att människan skulle kunna bota sig själv…

ANVÄNDNING
Essenserna är starka koncentrat, varför man bara behöver blanda ut ett par droppar i vatten för att de skall fungera. Essenserna som är helt ofarliga kan användas av alla, från spädbarn till vuxna, sjuka såväl som friska, av människor i livets alla skeden. Bach’s blomstermedel fungerar även på djur som växter. Essenserna passar också bra ihop med traditionella läkemedel och naturpreparat.Den normala dosen är 4 droppar 4 ggr. per dag.

Terapeutisk behandling med – Metafysisk inriktning, terapeutisk coaching, vid invanda mönster.                                          

EN KORT BESKRIVNING AV DR. BACH’s BLOMSTERMEDEL
EGENSKAPER:
Dr. Bach’s Blomstermedel är indelade i sju olika grupper efter sina huvudegenskaper:
1. Rädla och fruktan
Aspen, Cherry Plum, Mimulus, Red Chestnut, Rock rose.
2. Osäkerhet
Cerato, Gentian, Gorse, Honbeam, Scleranthus, Wid oat.
3. Bristande intresse för nuvarande situation
Clematis, Chestnut Bud, Honeysuckle, Mustard, Olive,White chestnut, Wild rose
4.
Ensamhet
Heather, Impatiens, Water violet
5. Överkänslighet
Agrimony, Centaury, Holly, Walnut
6.Modlöshet och förtvivlan
Crab apple, Elm, Larch, Oak, Pine, Star of Bethlehem, Sweet chestnut, Willow
7.
Överdriven omsorg för andra
Beech, Chicory, Rock water, Vervain, Vine, Rescue remedy

– Den negativa beskrivningen (tillståndet som är nu)
+ Det positiva resultatet efter behandling

AGRIMONY (Småborre, Åkermönja)
ordernummer: BACH 01
– Förträngning av onda tankar och inre oro bakom en glättig fasad. Rastlös, dövar mentalt lidande med alkohol och droger.
+ Glädje, humor, förmåga till konfrontation, ökad självständighet, ökad objektivitet.

ASPEN (Asp)
ordernummer: BACH 02
– Diffusa oförklarliga rädslor, föraningar, skräck för att något fruktansvärt ska hända. Mardrömmar, vidskepelse.
+ Oräddhet, seger, uppståndelse, större livsglädje.

BEECH (Bok, Rödbok)
ordernummer: BACH 03
– Kritisk hållning, övermod, ofördragsamhet, dömer andra utan minsta empati, arrogant, pedantisk.
+ Empati, tolerans, vidsynt och delaktig i livet.

CENTAURY (Arun)
ordernummer: BACH 04
– Viljesvaghet, ständig beredskap att fylla andras förväntningar, godmodighet, godtrogenhet, oförmåga att säga ifrån, disposition att bli utnyttjad.
+ Beslutsamhet, självförverkligande, blir en bra arbetare.

CERATO (Särv)
ordernummer: BACH 05
– Svag tillit till sin intuition, söker andras råd, brist på självförtroende, lättpåverkad, svårt att fatta beslut.
+ Självsäkerhet, trygghet i sig själv, intuition.

CHERRY PLUM (Körsbärsplommon)
ordernummer: BACH 06
– Rädsla att förlora självkontrollen, rädsla att förlora förståndet, självmordstankar.
+ Öppenhet, sans, fattning.

CHESTNUT BUD (Knopp av Hästkastanj)
ordernummer: BACH 07
– Tendens att göra om samma fel gång på gång, erfarenheterna är obearbetade, det går inte att lära sig av dem.
+ Inlärning, förmåga att använda sina erfarenheter i praktiken.

CHICKORY (Cikoria)
ordernummer: BACH 08
– Dominans, härsklystnad, manipulerande, stark förväntan på uppmärksamhet och uppskattning, självmedlidande, martyrtendenser.
+ Moderlighet, osjälvisk kärlek.

CLEMATIS (Skogsranka)
ordernummer: BACH 09
– Dagdrömmarmentalitet, tankarna ständigt på andra håll, ointresse för omgivningen och nuet.
+ Kreativ idealism, ökad kroppsmedvetenhet.

CRAB APPLE (Vildapel)
ordernummer: BACH 10
– Känsla av invärtes och utvärtes orenhet och befläckelse, renlighetsmani, självförakt.
+ Ordning, renhet, perfektion.

ELM (Alm)
ordernummer: BACH 11
– Tillfällig känsla av att inte räcka till, ansvaret upplevs för tungt.
+ Positivt ansvar.

GENTIAN (Gentiana)
ordernummer: BACH 12
– Skepsis, tvivel, pessimism, modlöshet.
+ Tro på livet, Gud, en högre ordning.

GORSE (Ärttörne)
ordernummer: BACH 13
Hopplöshet, förtvivlan, uppgivenhet.
+ Hoppfullhet.

HEATHER (Ljung)
ordernummer: BACH 14
– Självfixering, självupptagenhet, behov av ständig publik, “ett behövande barn“.
+ Empati, hjälpsamhet.

HOLLY (Järnek)
ordernummer: BACH 15
– Svartsjuka, misstroende, hat, avund.
+ Gudomlig kärlek.

HONEYSUCKLE (Kaprifol)
ordernummer: BACH 16
– Längtan till det förgångna, beskärmanden över det som varit, ingen förmåga att leva i nuet, hemlängtan.
+ Benägenhet att acceptera förändringar, förmåga att foga samman livserfarenheter.

HORNBEAM (Avenbok)
ordernummer: BACH 17
– Trötthet, mental utmattning, “måndagsmorgon“ –känsla.
+ Inre livskraft, andlig fräschör.

IMPATIENS (Balsamin)
ordernummer: BACH 18
– Otålighet, irritation, inre spänningar, överdrivna reaktioner.
+ Saktmod, behagfullhet, tålamod.

LARCH (Lärkträd)
ordernummer: BACH 19
– Brist på självförtroende, mindervärdeskomplex, förväntningar att misslyckas.
+ Självförtroende, beslutsamhet.

MIMULUS (Gyckelblomma)
ordernummer: BACH 20
– Specifika rädslor, skygghet, ängslighet, rädsla för världen.
+ Mod, tillit, förtröstan.

MUSTARD (Åkersenap)
ordernummer: BACH 21
– Djup melankoli som kommer och går utan synbar orsak.
+ Glädje, själsligt lugn.

OAK (Ek)
ordernummer: BACH 22
- Ihärdig, bestämd karaktär, överdriven plikttrohet, tendens att överanstränga sig genom att tysta ner sitt naturliga behov av vila och avkoppling, arbetsmyra.
+ Kraft, uthållighet, ökad kroppsmedvetenhet.

OLIVE (Oliv)
ordernummer: BACH 23
– Total utmattning, extrem trötthet, burnout.
+ Pånyttfödelse, frid, harmoni.

PINE (Tall)
ordernummer: BACH 24
– Självförebråelse, skuldkänslor, modlöshet.
+ Ånger, förlåtelse, börjar bejaka sig själv och livet.

RED CHESTNUT (Röd kastanj)
ordernummer: BACH 25
– Oro för andras välfärd, överdrivet starkt energiladdat band till en annan människa eller djur, befarar alltid det värsta.
+ Omsorg, kärlek till nästan, förmåga att förmedla positiva helande tankar.

ROCK ROSE (Solvända)
ordernummer: BACH 26
– Skräck, extrem rädsla, panik vid olyckstillstånd, panikfyllda mardrömmar.
+ Mod, karaktärsfasthet, mobilisera vilja och styrka.

ROCK WATER (Vatten ur livgivande källor)
ordernummer: BACH 27
– Stränga, fastlåsta åsikter, förträngda behov, hårdhet mot sig själv.
+ Anpassningsförmåga, inre frihet.

SCLERANTHUS (Grönknavel)
ordernummer: BACH 28
– Osäkerhet, obeslutsamhet, skiftande humör, brist på balans, “aprilhumör“.
+ Inre jämvikt, beslutsam hållning.

STAR OF BETHLEHEM (Morgonstjärna)
ordernummer: BACH 29
– Chock, panik, efterverkningar från kroppsliga, andliga eller själsliga chocktillstånd i nuet eller i det förflutna, behov av själströst och smärtlindring.
+ Uppvaknande nyorientering.

SWEET CHESTNUT (Äkta kastanj)
ordernummer: BACH 30
– Extrem ångest, avgrundsdjup förtvivlan, har nått sin gräns, ser allt i svart.
+ Befrielse, återvunnen själslig balans och inre ro.

VERVAIN (Järnört)
ordernummer: BACH 31
– Överentusiastisk, överansträngning, perfektionist, tendens till fanatism, uppretadöver orättvisor.
+ Självdisciplin, självbehärskning.

VINE (Vinranka)
ordernummer: BACH 32
– Tendens att dominera, för höga ambitioner, maktgalenskap, fallenhet för att tyrannisera andra.
+ Auktoritet, förmåga att övertyga, ökad ödmjukhet och medkänsla.

ordernummer: BACH 33
WALNUT (Valnöt)
– Osäkerhet, för stor mottaglighet för intryck utifrån, vankelmod under inledningsfasen till en ny epok i livet, förändringar som att byta yrke, flytta, skilsmässa, biologiska förändringar som
pubertet, graviditet.
+ Ny början, obundenhet, frihet.

WATER VIOLET (Vattenblink)
ordernummer: BACH 34
– Reserverad hållning, stolt tillbakadragenhet, överlägsenhetskänslor i isolerad enskildhet.
+ Ödmjukhet, vishet

WHITE CHESTNUT (Vit kastanj)
ordernummer: BACH 35
– Svårigheter att komma loss ur “tankekaruseller“ ändlösa, resultatlösa inre monologer och dialoger.
+ Inre lugn, urskiljningsförmåga.

WILD OAT (Vildhavre)
ordernummer: BACH 36
– Vaga mål, brist på inriktning i livet, ingen livsuppgift.
+ Målmedvetenhet, kall.

WILD ROSE (Vildros)
ordernummer: BACH 37
– Brist på engagemang, apati, resignation, inre kapitulation.
+ Hängivenhet, motivation.

WILLOW (Vide, pil)
ordernummer: BACH 38
– Dolt agg, bitterhet, “offer för ett oblitt öde“.
+ Personligt ansvar, konstruktivt tänkande.

RESCUE REMEDY (Räddningsdroppar)
ordernummer: BACH 39
– Är en kombination av fem olika blomsterdroppar: Cherry plum, Clematis, Impatiens, Rock rose, Star of Bethlehem. Vid alla akuta olyckor eller trauma, fysiska eller psykiska påfrestningar, chock, upprörda känslor, inför tandläkarbesök, skrivningar, körkortstest, sjukhusbesök, anställningsintervju, vid brännskador, insektsbett, (mycket bra att ha hemma om man har vilda barn som skadar sig ofta)